Boost של אנרגיה לפרה חולבת בדמי ימיה – 014 מייצרת הכנסות בזירה הדועכת של השיחות הבינלאומיות

משרד פרסום: בזק בינלאומי, חברה: בזק בינלאומי , הורדת מצגת