18/03/2020                   מועד אחרון להגשה מוקדמת של העבודות

22/04/2020                   מועד אחרון להגשת העבודות

14-26/05/2020             שיפוט שלב א’

08-24/06/2020             שיפוט שלב ב’

יולי 2020                        טקס הענקת פרסי האפי 2020

להנהלת התחרות שמורה הזכות לשנות/לעדכן את התאריכים