18/03/2019                   מועד אחרון להגשה מוקדמת של העבודות

01/05/2019                   מועד אחרון להגשת העבודות

13-28/05/2019             שיפוט שלב א’

11-26/06/2019             שיפוט שלב ב’

יולי 2019                        טקס הענקת פרסי האפי 2019

להנהלת התחרות שמורה הזכות לשנות/לעדכן את התאריכים